• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Litteraturforslag

En litteraturliste blir aldri ferdig. Foreslå gerne fler publikasjoner!
(Her er delt inn i “Tverrfagligt“, “Biologi” og “Kulturminner“)

Tværfagligt:

Norge:

Det norske landskapet Om landskap og landskapsforståelse i kulturhistorisk perspektiv. Arne Lie Christensen, Pax 2002. ISBN 9788253022987.

Den norske byggeskikken Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Arne Lie Christensen, Pax 1995. ISBN 9788253017358.

Skjøtselsboka Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker (Norderhaug, Austad, Hauge og Kvamme, Landbruksforlaget 1999) kan lastes ned i sin helhet, eller kapittelvis. ISBN 9788252923544.

 

Handlingsplan for slåttemark

DN-rapport 6-2009. Handlingsplanen presenterer mål og tiltak for bevaring av naturtypen slåttemark i Norge. Hovedmålet med planen er å ta vare på de biologiske verdiene i alle verdifulle lokaliteter i Norge med verdi svært viktige (A) og viktige (B). Oversikt over A- og B-lokaliteter finner du i Naturbase.

ISBN (trykt): 978-82-7072-797-1

(pdf): 978-82-7072-798-8

ISSN (trykt): 0801-6119

(pdf): 1890-761X

 

Bondens kulturmarksflora

Oversiktlige felthåndbøker om kulturmark og viktige kulturmarksplanter i de enkelte landsdeler. Det er hensikten med serien “Bondens kulturmarksflora” fra Bioforsk. Distribueres per i dag via Fylkesmannen i hvert respektive fylke.
Stølslandskapet – der natur og kultur møtes

Veileder fra SABIMA kan lastes ned via link nederst i artikkelen.

 

Kulturlandskap – for kropp og sjel

Bærekraftig reiseliv, reisemål og stedsutvikling, kultur og naturbruk (Akse Østebrøt, DN 2003).

 

 

 

Tvärfackliga PUBLIKASJONER SVERIGE

Boëthius, Christer: Ängsdagbok – Från Skenla hemhage vid Weckla 1988–2010. Nordiska Kulturlandskapsförbundet 2011. Nedladdningsbar och fritt tilgjänglig på förbundssidan, se Christer Boëthius Ängsdagbok

 

The Agrarian History of Sweden: From 4000 BC to AD 2000. Janken Myrdal, Mats Morell (red.): Detta är den första heltäckande redogörelse på engelska om den svenska agrara historien från stenålder fram till idag. Boken fokuserar på de män och kvinnor som odlade jorden, tekniken och brukningsmetoderna. Vad producerades och vilken livskvalitet hade bönderna? The Agrarian History of Sweden är skriven av ledande specialister på området som har använt sina djupa kunskaper och entusiasm till rika beskrivningar av grödor, landskap, djur och gårdar i olika regioner och tidsperioder.

Bokserien Det svenska jordbrukets historia i fem delar finns nu skannade och fria att ladda ned på Kungl. skogs- och lantbruksakademiens hemsida, enheten för de areella näringarnas historia:

  1. Jordbrukets första femtusen år, 4000 f.Kr – 1000 e.Kr
  2. Jordbruket under feodalismen, 1000 – 1700
  3. Den agrara revolutionen, 1700 – 1870
  4. Jordbruket i industrisamhället, 1870 – 1945
  5. Jordbruket i välfärdssamhället, 1945 – 2000

Den digitala publiceringen har möjliggjorts genom medel från Stiftelsen Lagersberg.
Publikationer i urval från Avdelningen för agrarhistoria som är nedladdningsbara och fritt tillgängliga (hela texter i PDF):

Cederholm, Peter. 2004. Det agrara landskapets pris. Institutionen för ekonomi, SLU, rapport 157. 71 s.

Cserhalmi, Niklas. 2004. Djuromsorg och djurmisshandel 1860 – 1925. Synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle.

Dahlström, Anna. 2006. Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige.

Domeij, Åsa. 2008. Jordbrukets hållbarhet i ett historiskt perspektiv. Rapport 163. SLU. Uppsala. 101 s.

Ericsson, Alf. 2007. Attungen – ett medeltida fastighetsmått. En agrarhistorisk undersökning baserad på attungsbelägg i SDhk till år 1376 och Folke Dovrings kasuistik. Lic avh. SLU. 179 s.

Israelsson (Martiin), Carin. 2005. Kor och människor. Nörkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914.

Kardell, Örjan. 2004. Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640 – 1900.

Larsson, Jesper. 2004. Vad är en fäbod – ett försök att definiera ett begrepp. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift 2003 nr 45: “Kring Hälsingegårdarna”. 12 s.

Larsson, Jesper. 2005. Den norrländska jordbruksfrågan. Lindbruk i södra Norrland och Dalarna. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift 2005 nr 49: “Från koja till slott”. 18 s.

Larsson, Jesper. 2009. Fäbodväsendet 1550 – 1920. Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem.

Myrdal, Janken. 1982. Medeltidens jordbruk. Rig 1982, s. 17–21.

Myrdal, Janken. 1988. Legoboskap. Rig 1988, s. 65–81.

Myrdal, Janken. 1993. Fållan i forskarens verkstad. I: När livet var som bäst… En bok till minnet av Gösta Berg. Stockholm: Nordiska museet, s. 171–179.

Myrdal, Janken. 1997. Medeltida boskap. Diskussion kring en avhandling (Maria Vretemark, Från ben till boskap). Fornvännen 1997, s. 209–220.

Myrdal, Janken. 2003. Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Sällskapet Runica et mediaevalia. 272 s.

Myrdal, Janken. 2004. Den heliga Birgittas uppenbarelser som skildring av 1300-talets vardag I: Folkets historia (Årsbok) 2002-2003, 30/3. 43 s.

Myrdal, Janken. 2005. Om humanvetenskap och naturvetenskap. Institutionen för ekonomi, SLU, rapport 159. 146 s.

Myrdal, Janken. 2006. Motsatstänkandet i praktiken. Ett historiefilosofiskt försök. Folkets historia (Årsbok) 2004, volym 33. 97 s.

Bilaga:“Resonerande register”

Myrdal, Janken. 2007. Boskapsinventarier i Sverige och Danmark 1250–1400. I: Andersson Palm, Lennart & Sjögren, Maria (red.) Historia. Vänbok till Christer Winberg 5 juni 2007. Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet, s. 161–176.

Myrdal, Janken. 2007. Källpluralismen och dess inkluderande metodpaket. Historisk tidskrift nr 3/2007, s. 495–504.

Myrdal, Janken. 2008. Women and Cows – Ownership and Work in Medieval Sweden. Ethnologia Scandinavica 2008, s. 61–80.

Myrdal, Janken. 2009. Spelets regler i vetenskapens hantverk. Natur & Kultur förlag. Det underlagsmaterial som utlovas i not 174 i boken återfinns här: Hannes Malmbergs metod och Utvalda nobelpristagare 1986-2004.

Myrdal, Janken. 2010. Befolkning och bebyggelse i Sverige och Norden 1000-1500 – En litteratuöversikt och ett försök till jämförande sammanfattning. Prelimiär version

Nilsson, Pia. 2010. Bortom åker och äng. Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna (ca 1630 -1650).

Päiviö, Eva-Lotta. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust. Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag.

Tollin, Clas. 2010. Ägodomäner och sockenbildning i västra Östergötland – En rumslig studie om kyrkliga upptagningsområden och ägarförhållanden vid tiden för Alvastra klosters grundande. Rapport 2010:167. Institutionen för ekonomi, SLU. Uppsala.

Agrarhistoria på många sätt. 28 studier om människan och jorden. Språk: Danska, Engelska och Svenska. Den överväldigande majoriteten av alla människor har varit verksamma i arbetet med jord och skog. Än idag är detta helt nödvändigt för vår överlevnad. Idag ställs även krav på landskapets biologiska och estetiska värden. Allt talar för att vi är i stort behov av agrarhistorisk kunskap. Boken ökar vår kunskap om dess kärna – om jorden, djuren och redskapen – men även de sociala, kulturella och politiska förhållandena som påverkat jordbruket. Bokens alla författare, både svenska och utländska, gör oss medvetna om mängden av agrarhistoriska källor och metoder.
Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900
Jordbruket och skogsbruket genomgick under 1900-talet en dramatisk omvandling. I 27 artiklar presenteras denna omvandlings historia, en historia som bland annat innebar en allt intensivare modernisering och rationalisering. Särskilt tydligt syns denna förändring genom utflyttningen från landsbygden och det allt starkare internationella … Läs mer ?

 

Agriculture and forestry in Sweden since 1900
Geographical and historical studies Agriculture and forestry were dramatically transformed in the 20th century. In this anthology, eminent researchers present the history of that transformation in 27 themed articles. The articles, which are profusely illustrated, set out to describe the … Läs mer ?

Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Bokens 30 uppsatser beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att lära sig hur man har brukat och idag brukar naturen. Uppsatserna behandlar vårt biologiska kulturarv och hur det historiskt behandlas … Läs mer ?


Den svenska fårskjötselns äldra historia – några kapitel ur Ull och ylle av Sven T. Kjellberg. Den svenska fårskötselns historia har blivit behandlad i en av de mest särpräglade avhandlingar som utkommit här i landet – Sven T. Kjellberg, sedermera känd museiman i Lund, gav … Läs mer ?

Columella. Tolv böcker om lantbruk. En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket. Översättning från latinet av Sten Hedberg. Samt Liv, lantbruk och livsmedel i Columellas värld. Tolv artiklar av nutida svenska forskare. Columellas bok som skrevs för nästan 2000 år sedan har haft stor betydelse för det … Läs mer ?

 

 

 

 

Tværfaglige PUBLIKASJONER DANMARK

 

Brøndegårdsamlingen: Nedlastbare pdfversjoner på Kungliga skogs- og lantbruksakademiens nettsider: Vagn J. Brøndegaard är en internationellt erkänd etnobotanisk forskare. Han har varit verksam sedan mitten av 1940-talet och har publicerat över 700 artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter och samlingsverk. Mest känd är han för sina böcker om dansk etnobiologi som består av tre bokserier publicerade mellan 1978 och 1992, bl.a. Folk og flora: Dansk etnobotanik, 4 volymer, och Folk og fae: Dansk hysdyretnologi, 2 volymer samt Folk og fauna: Dansk etnozoologi, 4 volymer.

 


Tvärrfackliga PUBLIKASJONER FINLAND

Nationallandskap ( Miljöministeriet 1993): En återspeglare av vår nationella kultur. Avsikten med att utse vissa landskapsområden till nationallandskap har varit att finna sådana miljöer som bäst kan teckna ett ”porträtt i helfigur” av vårt fosterland.

Åländska Kulturlandskap (Ålands Kulturstiftelse 2011): Dokumentationen av landskapet som kulturarv har fått allt större betydelse i tider av snabba samhällsförändringar. Ålands kulturstiftelse har ansett det angeläget att i bokform låta skildra åländska miljöer av varierande slag inför risken att kunskapen om såväl platser som verksamheter försvinner.

Finland Organic: A Gourmet Road Trip (Petri Simonen & Olli Takanen 2008): Our aim was to paint a picture of organic farming and food in Finland today. Unlike most cookery books, this one tells a story. We wanted to take an organic food journey around Finland. In summer 2008 this wild idea became reality, with the leading roles in this book played by 18 Finnish farms and their products.

 

Biologi Norge

Skjøtselsboka Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker (Norderhaug, Austad, Hauge og Kvamme, Landbruksforlaget 1999) kan lastes ned i sin helhet, eller kapittelvis. ISBN 9788252923544.

DN-rapport 6-2009. Handlingsplanen presenterer mål og tiltak for bevaring av naturtypen slåttemark i Norge. Hovedmålet med planen er å ta vare på de biologiske verdiene i alle verdifulle lokaliteter i Norge med verdi svært viktige (A) og viktige (B). Oversikt over A- og B-lokaliteter finner du i Naturbase.
ISBN (trykt): 978-82-7072-797-1
(pdf): 978-82-7072-798-8
ISSN (trykt): 0801-6119
(pdf): 1890-761X
Oversiktlige felthåndbøker om kulturmark og viktige kulturmarksplanter i de enkelte landsdeler. Det er hensikten med serien “Bondens kulturmarksflora” fra Bioforsk. Distribueres per i dag via Fylkesmannen i hvert respektive fylke.
Veileder fra SABIMA kan lastes ned via link nederst i artikkelen.

Kulturminner NORGE

 

Det norske landskapet Om landskap og landskapsforståelse i kulturhistorisk perspektiv.

Arne Lie Christensen, Pax 2002.

ISBN 9788253022987.

Den norske byggeskikken Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid.

Arne Lie Christensen, Pax 1995.

ISBN 9788253017358.

 

Norske gardstun

Arne Berg 1968. Nå som e-bok, søk på www.bokhylla.no.

Norske tømmerhus frå mellomalderen

Arne Berg 1989-1998 (6 bind). Nå som e-bøker, søk på www.bokhylla.no.

Gamle trehus Historikk, reparasjon, vedlikehold.
Tore Drange, Hans Olaf Aanesen, Jon Brænne. Gyldendal 2011.
ISBN/EAN: 9788205401433

 

Tre til laft og reis Gamle hus fortel om materialbruk

Jon Bojer Godal. Landbruksforlaget 2002.

ISBN:9788252921489

Beresystem i eldre norske hus

Jon Bojer Godal, Steinar Moldal, Trond Oalann m.fl. Tapir akademisk forlag 2009.

ISBN:9788251924696

Tekking og kleding med emne frå skog og mark Frå den eldre materialforståinga.

Jon Bojer Godal. Akademica 2012.

ISBN:9788232100392

 

Ny bruk av ledige landbruksbygg (last ned her)
Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar
LMD/Fylkesmannen i Hordaland
Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *