• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Nyt projekt om landmanden som naturforvalter

Artikel fra “Økologi & Erhverv” 25. januar 2018 af Julie Rohde:

Et af fokuspunkterne i projekt Natureman bliver afprøvningen af en ny tilskudsordning. I korte træk handler metoden om, at naturstøtte tildeles på baggrund af opnåede natureffekter frem for handlinger. Hvor naturplejeren i dag modtager tilskud på baggrund af, at der er et vist antal storkreaturer på arealet i et bestemt tidsrum, vil man inden for denne type ordning modtage tilskud på baggrund af en optælling af eksempelvis ynglende fugle.

I december fik Naturstyrelsen endeligt tilsagn fra EU til det otte år lange projekt, der skal gøre pleje af natur til en effektiv og professionel, selvstændig driftsgren. Projektet kaldes EU LIFE IP Natureman og er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og otte kommuner samt seks lokale landboforeninger, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.
Projektet vil samle naturområder i større forvaltningsenheder, bl.a. gennem det, der kaldes multifunktionel jordfordeling, hvor interesser som landbrug, natur, miljø, klima, socio-økonomi og økosystemtjenester samtænkes i en jordfordelingsproces. Projektet vil også indeholde indsatser for branding og marketing af naturkød og konceptudvikling for afsætningskæder til fremme af økonomi i naturkød samt oprettelse af et videnscenter for naturpleje. Endelig indeholder projektet en uddannelse i naturpleje som driftsgren for landmænd, landbrugskonsulenter og kommunale medarbejdere samt afprøvning af ny teknologi og en ny
tilskudsordning.
Udfordringer i naturplejen
Der har længe været fokus på den store udfordring det er, at få plejet de omkring 350.000 ha beskyttede naturtyper i Danmark. I årevis har man analyseret og projekteret og med nålestik sigtet at udvikle naturplejen som driftsgren. Men udfordringerne er flere og store, og trods de mange gode indsatser vurderes det, at kun omkring halvdelen af arealerne plejes tilstrækkeligt.
Det moderne og specialiserede landbrug er langt fra fordums og for halvkulturarealerne langt bedre ekstensive landbrugsdrift.
Projektet Naturemans indsatser koncentreres i 11 Natura 2000-områder inden for de otte kommuner, hvor ovennævnte synergier danner baggrund for at sammenkæde arealer. Formålet er at øge robustheden af områderne og gøre dem til interessante forvaltningsenheder på tværs af naturtyper og ejerskab og på denne måde skabe forudsætningerne for det, der kaldes gunstig bevaringsstatus for de truede naturtyper. I den udøvende rolle som naturforvalter står landmanden centralt.
Tilskudsordning skal afprøves
Et af fokuspunkterne i projekt Natureman bliver afprøvningen af en ny tilskudsordning efter et såkaldt Result Based Scheme eller resultatbaseret tilskudsordning, hvilket også afprøves flere andre steder i EU. I korte træk handler metoden om, at naturstøtte tildeles på baggrund af opnåede natureffekter frem for handlinger. Hvor naturplejeren i dag modtager tilskud på baggrund af, at der er et vis antal storkreaturer på arealet i et bestemt tidsrum, vil man inden for denne type ordning modtage tilskud på baggrund af en optælling af eksempelvis ynglende fugle.
Økologisk Landsforening er forbeholden over for denne type tilskudsordning, da kontrolparametre vil være svære at fastsætte, og man kan forestille sig, at selv den mest garvede og engagerede naturplejer kan fejle i at tiltrække lige præcis de arter, der er udvalgt som succeskriterie, og derfor ikke modtager betaling for en ellers god naturindsats.
Det er vigtigt, at vi sikrer os, at tilskudssystemet faktisk fører til bedre resultater, men der er ikke noget i vejen med et adfærdsbaseret tilskudssystem, så længe reglerne underbygger den rette adfærd. Tværtimod skal landmændene kunne føle sig sikre på, at deres gode adfærd faktisk belønnes økonomisk. Et større fokus på resultaterne må derfor lægges i forbindelse med udvælgelsen af den adfærd, som belønnes.
Spændende perspektiver
Det sagt, så er der også mange spændende perspektiver i Natureman-projektet, for behovet for flere og bedre naturindsatser er stort. I dag er det svært at opnå en acceptabel driftsøkonomi med naturpleje, og det er ikke rimeligt at forvente af landmændene, at de kan acceptere et negativt eller marginalt dækningsbidrag for deres arbejde for den fælles natur.
Økologisk Landsforening har i flere år arbejdet på at gøre natur til en større integreret del af dét at være økologisk landmand og i større perspektiv, at landbrugsstøtte bliver til en betaling for de samfundsnyttige ydelser, som landbruget kan levere, blandt andet i form af mere og bedre natur. Det er en stor opgave, og ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og idéen kræver ikke blot ændringer i den måde EU’s landbrugsstøtte formes og forvaltes, men også en kulturændring, hvor naturudvikling ikke længere skal anses som tvangsforanstaltninger, men som landmandens mulighed for at beskæftige sig med en samfundsopgave, som påskønnes og aflønnes. Naturpleje som en økonomisk rentabel, selvstændig driftsgren er også ud fra dette
perspektiv en positiv udvikling.
Jeg vil se frem til at følge et yderst interessant projekt de næste otte år. Natureman har gode muligheder for at tilvejebringe viden, der kan være med til at gøre det nemmere og mere attraktivt for landmændene at beskæftige sig med naturpleje i fremtiden.

Projektet LIFE IP Natureman er skudt i gang d. 1. januar 2018 og vil løbe over de næste otte år.
Projektet har et samlet budget på 130 millioner kroner, hvoraf 60 pct. er bevilget af EU.
Projektet er medfinansieret af Aage V. Jensens fonde, 15. Juni Fonden og kommunerne.
Julie Rohde arbejder med ledelse af naturprojekter i Økologisk Landsforening.

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *