• Bliv medlem –

  send en mail til info@kulturlandskab. org
  og få svar om medlemskab på prøve

Skjøtsel av kulturlandskap – workshop Oslo 28.-29.9.2017

Kulturlandskapsforbundet arrangerte i samarbeid med Sabima en workshop om skjøtsel av kulturlandskap på Voksenåsen konferansesenter i Oslo 28.-29. september 2017. Nesten 70 deltakere og foredragsholdere var med, og de representerte et bredt spekter av fagmiljøer, grunneiere og forskjellige kulturlandskap. Lengre nede på siden finner du lenker til presentasjonene som ble vist.

 

Den avsluttende delen, dvs. den egentlige “workshopen”, foregikk gjennom diskusjon i grupper av åtte forskjellige problemstillinger innenfor hovedtemaet. Hver gruppe presenterte avslutningsvis tiltak som kan bidra til å løse utfordringer knyttet til disse problemstillingene:

 

 • Etablere skjøtselsgrupper der Norsk landbruksrådgiving er inkludert i alle fylker
 • Tydelige føringer om aktiv skjøtsel der det er aktuelt (Miljødirektoratet)
 • Utarbeide tiltaksveileder (f.eks. NIBIO)
 • Sentral database for publikasjoner om kulturlandskap/skjøtselsprosjekter (M.dir.)
 • Øve på kommunikasjon mellom rådgivere/forvaltning og bønder/grunneiere
 • Formidling og omdømme (allmenheten)
 • Aktiviteter for skoleungdom
 • Forutsigbare ordninger/betingelser for skjøtsel
 • Årshjul el.l. arbeidsdokument som del av skjøtselsplanen
 • Kompetansekrav til kommunene
 • Målrettede tilskuddsmidler
 • Kurs/etterutdanning
 • Kortfatta håndbøker om beitebruk og andre tema
 • Formidle praktiske eksempler ute i felt (NIBIO, Sabima, Fylkesmannen)
 • Rubrikk i skjøtselsplanen for evaluering underveis i skjøtselsarbeidet
 • Samlinger med brukere/grunneiere
 • Generell del bør heller være et vedlegg enn innledning til skjøtselsplanen
 • Dialog mellom landbruk og miljø
 • Samordne søknadsprosess mellom landbruk og miljø
 • Finne og formidle effektiv/ny teknologi for skjøtsel
 • Oppdatere skjøtselsboka (jf. foregående punkt)
 • Finansiere oppfølging av skjøtselsprosjekter (evaluering)

 

Skjøtselstiltak i verneområder, utvalgte naturtyper, utvalgte kulturlandskap og andre verdifulle områder – utfordringer, virkemidler, organisering og aktører
v/ Lise Hatten, Miljødirektoratet

 

Skjøtsel og skjøtselsplanlegging i Norge i et nordisk perspektiv
v/ Ann Norderhaug, tidl. forskningsleder for kulturlandskap i Bioforsk
(nå Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO)

 

Myten om ulønnsomt naturvern. Hva hender når vi lærer oss å forstå naturenbedre? Lønsommere matproduksjon og bedre naturvern med holistiskt planlagt beitedrift
v/ Jörgen Andersson, leder Fjällbete og Nordic Savory Hub

 

Praktiske erfaringer med skjøtsel av beitemark – kan skjøtselsplaner ha nytteverdi for bonden?
v/ Thorolf Holter, bonde i det utvalgte kulturlandskapet Øya-Nordre
Eik i Akershus

 

Hvilke krav til skjøtselen stilles – eller bør stilles – til bønder som får tilskudd til verdifulle arealer?
v/ Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland

 

Skjøtsel og skjøtselsplaner for arealer med RMP-tilskudd v/ Anders Mona, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

Samarbeid mellom jordbruk og verneforvaltning på bøndenes premisser. Erfaringer fra Mørkrisdalen landskapsvernområde
v/ Liv Byrkjeland, Statens Naturoppsyn Luster

 

Kommunen som pådriver – beiting av lynghei og våtmark i det utvalgte kulturlandskapet Skei med Skeisnesset på Leka
v/ Kristin Floa, Leka kommune

 

Platåberget Kinnekulle – restaurering och bevaring. Hva har hendt, ti år etter avsluttet LIFE-projekt i Västra Götaland, Sverige?
v/ Maria Thordarson, Länsstyrelsen i Västra Götaland

 

Skjøtselsplanlegging for verdifulle arealer – erfaring og metodeutvikling
v/ Bolette Bele, NIBIO

 

Å lage skjøtselsplaner i seterområder – erfaringer fra det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen/Kjurrudalen
v/ Randi Brænd, Fjellfølge

 

Skjøtsel av miljøverdier i møte med produksjonshensyn og agronomi
v/ Knut Volland, Norsk landbruksrådgiving Østafjells

 

Formidling av kunnskap om kulturlandskap gjennom guiding, kurs og konsulentvirksomhet
v/ Ingvild B. Garnås, Kulturlandskapssenteret i Telemark

 

Skjøtselsplan for nordmarksplassen Finnerud i Oslo (Kristina Bjureke, Naturhistoriske museum, UiO)

 

Lukket for kommentarer.