• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Fagmiljøer

(OBS: Samlingen er støttet af Nordisk Kulturfond)

Internasjonalt

PECSRL – The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape

PAN – Europeisk nettverk for kulturlandskap

ECL – Our common European Cultural landscape heritage

IALE – International Association of Landscape Ecology

Norge

Offentlige etater:

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Utvalgte naturtyper

Prioriterte arter

Riksantikvaren

Sametinget / Miljø, areal og kulturvern

Tilskuddsordninger:

SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket

UN – Utvalgte naturtyper 

Kulturminnefondet

UNI-stiftelsen

Husbanken

Innovasjon Norge

Div. aktuelle prosjekt og databaser:

Cultour – et forskningsprosjekt om reiseliv, kulturminner og gjengroing

Kultur- og naturreise – et nasjonalt løft for å øke tilgangen til offentlig informasjon og lokal kunnskap om kultur og natur

Tilbakeblikk – bilder fra steder i Norge som har blitt gjenfotografert og som dokumenterer endringer i landskapet over tid.

Naturbase – nasjonal oversikt over kartlagte naturtyper, kulturlandskap m.m.

Kulturminnesøk – søk etter kulturminner i nasjonale databaser

Digitalt fortalt – et nettsted med personlige fortellinger om kulturarv fra kulturinstitusjoner og privatpersoner

Kulturminnebilder – offentlig database med gamle og nyere bilder av kulturminner

Forskning:

Norsk institutt for bioøkonomi (inkl. tidligere Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk genressurssenter)

Norsk institutt for naturforsking (NINA)

Norsk institutt for kultuminneforsking (NIKU)

Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning)

Div. fagmiljø og/eller reisemål:

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

HANEN – Norsk Bygdeturisme og Gardsmat

Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Lyngheisenteret (Hordaland)

Havråtunet (Hordaland)

Nærøyfjorden Verdsarvpark (Sogn)

De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

Kulturlandskapssenteret i Telemark

Maridalens venner (Oslo)

Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger (Oslo og Akershus)

Organisasjoner: 

Norsk Landbruksrådgivning

Norges Bondelag

Norsk Bonde og Småbrukarlag

Norges Bygdekvinnelag

Norsk Seterkultur

Norsk Kulturarv

Fortidsminneforeningen

Naturvernforbundet

SABIMA – Samarbeidsrådet for bevaring av biologisk mangfold

Norsk Sau og Geit

Norsk Villsaulag

Dølafelaget

Utdanningsinstitusjoner med spesialstudier rettet mot natur-/landskapsforvaltning:

Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (Ås)

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Sverige

Offentlige etater

Riksarkivet Sveriges äldsta storskaliga kartor – databas

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets sida om kulturarv
Riksantikvarieämbetes fornminnesregister “Fornsök
Länsstyrelserna

Naturvårdsverket

Utdanning/forskning etc.

Kungliga skogs- och lantbruksakademien

Institutionen för agrarhistoria SLU

Hantverkslaboratoriet – Nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk

Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development (har bl.a. kart over demografi, infrastruktur etc.)

Organisasjoner og foreninger

Nätverket svenska kulturlandskap är en ekstremt rik kunskapskälla med fler länker till fackmiljöer etc, än du nånsinn kan fantisera om.
Sveriges Hembygdsförbund

Naturskyddsföreningen

Byggnadsvårdsföreningen

Hela Sverige ska leva!

 

Länsmuseer i Sverige:

Blekinge museum

Bohusläns museum

Dalarnas museum

Jönköpings läns museum

Kalmar läns museum

Länsmuseet Varberg

Murberget

Länsmuseet Gavleborg

Gotlands museum

Norrbottens museum

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien Skåne

Stockholmsläns museum

Sörmlands museum

Upplandsmuseet

Västerbottens museum, Umeå

Värmlands museum

Västergotlands museum

Västarvet

Västmanlands läns museum

Östergotlands läns museum

Örebro läns museum

Nordiska museet

Skogshistoriska sällskapet

 

Danmark

Offentlige organisationer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Miljøministeriet Se bl.a. om Kulturmiljø

Naturstyrelsen

Kulturarvsstyrelsen

Forskning

Danmarks Miljøundersøgelser

Forskningscenter for Skov og Landskab

Diverse faglige miljøer

Dansk Landbrug

Økologisk Landsforening

Dansk Landskabsøkologisk Forening

Landsforeningen Praktisk Økologi

Konsulentfirmaet Natur og Landbrug

Rejsemål

Fortidsminder i Danmark

Danske museer

Danmarks Nationalparker

Fredede områder i Danmark

Smagen af Danmark

Natur-ture

Natur- og Landskabsbilleder

Organisationer og foreninger

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Biavlerforening

Dansk Botanisk Forening

Danske Høsletlaug

Koordinering af afgræsning på naturarealer

Ornitologisk Forening

Svampeforeningen

 

Finland

Offentlige etater:

Museiverket

Miljöministeriet

Privat verksamhet:
Främjandet av Kulturarvet i Finland/Stiftelsen för Kulturarvet i Finland

Byggnadstraditionens vänner
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry (Föreningen för skolning i kulturarv)

Egentliga Finlands kulturmarksförening (Traditional Rural Landscapes in Southwestern Finland)

JUMINKEKO stiftelsen (The information Center for the Kalevalan and Karelian Culture)

SIIDA institutet (the National Museum of the Finnish Sámi and the Nature Centre of Metsähallitus).

Finland är känt för fackmiljöer som är anknutna till skogsindustrin.  På UNESCOs världsarvslista i Finland kan man finna VERLA träsliperi och pappfabrik som anlades 1882. Miljön är en helhet bestående av fabrik, fabriks-bostäder och vattenvägar för transport av virke. Dessutom är hela omgivningen en god representant för Finlands insjölandskap. Till helheten hör även hällristningar i fabrikens närhet från förhistorisk tid, ca 7000 år sedan.  På flera orter i Finland kan man dessutom beundra fackmiljöer som anknyter sig till sågverksindustrin, en del av dessa är från tidigt 1800-tal. En viktig del av skogsindustrin anknyter sig till insjöområdets flottningsleder som även idag, med sina många byggda kanaler och slussar utgör en väsentlig del av kulturlandskapet.

I Finlands skärgård och på Åland kvarstår än idag idylliska fiskerimiljöer med bostäder, bryggor och behandlingsanläggningar för färsk fisk. Ofta har dessa byar även en båtbyggartradition som levt vidare i nutiden. Speciellt i Österbotten är ett flertal båtbyggare aktiva inom segelbåtsindustrin.

Lukket for kommentarer.