Resurser

Lommen Alle hidtil 54 numre af forbundets medlemsblad; mange er søgbare
(dvs .pdf’er er med tekst og ikke bare billeder – så man kan søge med søgeord i dem).

Nordisk Bygd

Litteratur

PR-materiale for NKF

Lenker
* Nätverket Svenska Kulturlandskap – se især nätverkets nyhedsmails og facebookgruppen Forum för Landskapsvårdare

* www.skargard.fi

* LandskabsVærkstedet – bæredygtig landskabsudvikling

* Svensk facebook-grupp om Biologisk Kulturarv

* NordGen “nyheter”

Vagn J. Brøndegaards righoldige bøger, tekster og noter om etnobiologi

* Riksantikvarieämbetets samling af VÅRDA VÄL-blad om biologiskt kulturarv

* Biodiverse.se …. nedladbar tidning siden 1996 om naturvård

* ‘Topotek‘ Lokalitets-organiseret brugerdrevet samling historisk relevante resurser.

* Samling av gamla kartor Lantmäteriet
. Historiska kartor
. Häradskartan) och stomkartorna till generalstabens topografiska karta


* “Arkivsök”
– bl a kulturmiljöbilder och Digital samling af registrering af svenske kalkmalerier.
Arkivsök ska göra det enklare att söka fram till exempel fotografier, ritningar och rapporter i e-arkivet“. (Det synes dock tyvärr att kanske har det tvärtom blitt mer komplicerat). Tjänsten ersätter bildtjänsten Kulturmiljöbild (som var enkel, och faktiskt fungerade) och på sikt även söktjänsten Forndok. —
Kringla” fungerar fortfarende – och är enkelt att använda: Riksantikvarieämbetets sökfunktion “kringla” för historiska fotos, museumseffekter o.m.a.
Det gör även * Riksantikvarieämbetets samling om biologiskt kulturarv

Biologiskt kulturarv på Ölands mittland
Den här rapporten visar på det biologiska kulturarvet i det så kallade Mittlandet på Öland. Området, som breder ut sig från Stora alvaret i söder till Köpingsvik i norr och begränsas av östra och västra landsvägarna, är ett unikt mosaiklandskap som är mycket rikt på både kulturhistoriska miljöer och biologisk mångfald. Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Detta kulturarv utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som utvecklats eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel. Ladda ner publikation som pdf


* Handbok om långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljøer
* Jordbruksverket om Naturbetesmarker
* Databasen TUVA med resultat av ängs- och betesmarksinventering. Var markerna finns och sina speciella naturvärden och kulturlämningar.
* Gullgruve av rapporter og annet om norsk kulturlandskap mm. Nibio
* Finnmark Forlag ( spesialforlag med hovedvekt på finnmarks og nordnorsk historie og forskningslitteratur)
* Finnskogen – en film om människor och platser i norra Wärmland

* Masser af litteratur om skovbrug: Skovbrugsviden.dk  
* Vejledning om skovdrift og fortidsminder

Nordisk GenBank:  https://www.nordgen.org/skand/

Dansk Landskabsøkologisk Forening
IALE Europe (del af IALE International) IALE = International Association for Landscape EcologyLukket for kommentarer.